Regulamin przedszkola22 września 2017

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO EKOSKRZAT

§1

Postanowienia ogólne

 1. Zasady organizacji przedszkola określają Statut i Regulamin przedszkola.
 2. Przedszkole EkoSkrzat sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6 roku życia.
 3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:45 do 17:45.
 4. Przedszkole działa 12 miesięcy w roku z wyłączeniem dni wolnych ustalonych na dany rok szkolny, w tym przerwa wakacyjna trwająca około dwa tygodnie. Wykaz dni wolnych zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w placówce oraz na stronie internetowej.
 5. Przedszkole pobiera jednorazową opłatę wpisową na dany rok szkolny, obejmującą:
  • gwarancję miejsca w Przedszkolu EkoSkrzat na cały rok szkolny
  • ubezpieczenie NW na okres 1 roku
  • zakup materiałów edukacyjnych oraz przyborów plastyczno – technicznych
  • zakup koca, poduszki, pościeli, ręczników, itp.
 6. W sierpniu wysokość opłaty stałej jest pomniejszona o 20% w związku z przerwą wakacyjną. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 7. Przedszkole pobiera opłatę za wyżywienie dzieci, które zapewnia wyspecjalizowana firma cateringowa. Rodzice/opiekunowie nie ponoszą kosztu stawki żywieniowej za dzień, w którym dziecko jest nieobecne w przedszkolu pod warunkiem powiadomienia o nieobecności dziecka do godziny 16:00 dnia poprzedzającego. Zgłoszenie nieobecności do godziny 8:00 dnia, którego ta nieobecność dotyczy, pozwala na odwołanie jedynie obiadu i podwieczorku.
 8. Wysokość powyższych opłat określona jest w Cenniku.
 9. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy rozkład dnia.
 10. Informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania przedszkola przekazywane są drogą mailową oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń.

 

§ 2

Obowiązki Przedszkola

 1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w godzinach pracy przedszkola przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 2. Rozbudzanie i ukierunkowywanie aktywności dziecka, wyrównywanie niedoborów psychofizycznych i wspieranie uzdolnień.
 3. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wzbogaconej o program edukacji ekologicznej.
 4. Organizowanie zajęć dodatkowych.
 5. Utrzymanie czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach przedszkolnych.
 6. Powiadomienie rodziców/opiekunów o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu. Personel przedszkola nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw.

 

§3

Obowiązki Rodziców

 1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:
  • szczoteczkę do zębów
  • obuwie zamienne
  • ubranie na zmianę
  • fartuszek do prac plastycznych
  • piżamę (w przypadku dzieci, które śpią).
 2. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci do przedszkola: dzieci, które jedzą pierwsze śniadanie, powinny być przyprowadzone przed godz. 8.30, natomiast pozostałe dzieci przed godz. 9.00.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odbierania dziecka zgodnie z ustalonymi godzinami. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwe rodzice/opiekunowie są zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie personelu. W przypadku kiedy dziecko pozostaje w przedszkolu po godz. 17:45 rodzice/opiekunowie są zobowiązani uiścić opłatę w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 4. Po każdej nieobecności dziecka, rodzice/opiekunowie mają obowiązek potwierdzić jego powrót do przedszkola do godziny 16.00 dnia poprzedzającego.
 5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek powiadomić personel przedszkola o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 8:00 tegoż dnia.
 6. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice/opiekunowie powinni poinformować na piśmie dyrektora przedszkola z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty stałej za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
 8. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki niezwłocznie. W przeciwnym razie personel wzywa pogotowie.
 9. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez rodziców/opiekunów i osoby przez ww. upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 10. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z zawartą umową.

 

§ 4

 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie obejmuje, obowiązuje Statut przedszkola oraz indywidualne ustalenia między przedszkolem a rodzicami/opiekunami.
 2. Rodzice/opiekunowie będą informowani o zmianach w Regulaminie oraz Cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie. Rodzice/opiekunowie mają prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016.