Regulamin przedszkola22 września 2017

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO EKOSKRZAT

 Postanowienia ogólne

 1. Zasady organizacji przedszkola określają Statut i Regulamin przedszkola.
 2. Przedszkole EkoSkrzat sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6 roku życia.
 3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:30.
 4. Przedszkole działa 12 miesięcy w roku z wyłączeniem dni wolnych ustalonych na dany rok szkolny, obejmujących przerwę wakacyjną od 16 sierpnia do 31 sierpnia.

W dni, w które przedszkole pełni dyżur przedszkole działa w godzinach od 7:00 do 16:00.

Wykaz dni wolnych oraz dni w których przedszkole pełni dyżur zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w placówce oraz w aplikacji Live Kid.

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy rozkład dnia.
 2. Informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania przedszkola przekazywane są za pośrednictwem aplikacji LiveKid, zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola.
 3. Przedszkole pobiera bezzwrotną jednorazową opłatę na dany rok szkolny, obejmującą:
 • rezerwację miejsca w przedszkolu;
 • ubezpieczenie NNW na okres jednego roku;
 • zakup materiałów edukacyjnych oraz plastyczno-technicznych;
 • zakup koca, poduszki, pościeli, ręczników, itp.

Opłata ta pobierana jest w dniu podpisania umowy.

 1. Przedszkole pobiera comiesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka, obejmującą zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, język angielski, zajęcia rytmiczno-muzyczne, gimnastykę korekcyjną lub ogólnorozwojową, warsztaty artystyczne, dogoterapię, opiekę psychologa oraz logopedy.

Opłata stała ulega pomniejszeniu o 20% w miesiącu, w którym wypada przerwa wakacyjna.

 1. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. 

Wszelkich zmian dotyczących obecności dziecka dokonują Rodzice za pośrednictwem aplikacji LiveKid.

 1. Wysokość opłat pobieranych przez przedszkole określona jest w Cenniku.

 

Obowiązki Przedszkola

 1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w godzinach pracy przedszkola przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 2. Rozbudzania i ukierunkowywania aktywności dziecka oraz wyrównywania niedoborów psychofizycznych i wspieranie uzdolnień.
 3. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program wychowania przedszkolnego, wzbogacony o autorski program edukacji ekologicznej.
 4. Organizowanie zajęć dodatkowych.
 5. Zapewnienie wyżywienia we współpracy z wyspecjalizowaną firmą cateringową.
 6. Powiadomienie rodziców o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu. Personel przedszkola nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw.
 7. Utrzymanie czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach przedszkolnych.

 

 Obowiązki Rodziców

 1. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:
 • szczoteczkę do zębów,
 • obuwie zmienne,
 • ubranie na zmianę,
 • fartuszek do prac plastycznych
 • piżamę (w przypadku dzieci, które śpią).
 1. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dzieci do przedszkola: dzieci, które jedzą pierwsze śniadanie, powinny być przyprowadzone przed godz. 8.30, natomiast pozostałe dzieci przed godz. 9.00.
 2. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci przed godziną zamknięcia przedszkola. W sytuacjach, gdy jest to niemożliwe Rodzic jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku, kiedy dziecko pozostaje w przedszkolu po godzinie 17:30 Rodzice zobowiązani są uiścić dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 3. Rodzice mają obowiązek zapewnienia posiłków dla dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu, zamawiając je za pośrednictwem odrębnej aplikacji w firmie cateringowej współpracującej z przedszkolem. Przedszkole nie przewiduje możliwości pobytu dziecka w przedszkolu bez wcześniejszego zapewnienia mu posiłków. Rodzice zobowiązani są do dokonywania opłat za wyżywienie na podstawie odrębnej umowy z firmą cateringową. Rodzice nie ponoszą kosztu stawki żywieniowej za posiłki w dni, w których dziecko jest nieobecne w przedszkolu, pod warunkiem wcześniejszego odwołania ich.
 4. Wszelkich zmian dotyczących obecności dziecka dokonują Rodzice za pośrednictwem aplikacji LiveKid
 5. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola, Rodzice powinni poinformować na piśmie dyrektora przedszkola z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 6. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte. Rodzice mają obowiązek odebrania chorego dziecka z przedszkola niezwłocznie po poinformowaniu go o tym fakcie. W przeciwnym razie personel wzywa pogotowie.
 7. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców i osoby przez nie upoważnione w formie pisemnej. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 8. Rodzice mają obowiązek terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z zawartą umową.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie obejmuje, obowiązuje Statut przedszkola oraz indywidualne ustalenia między przedszkolem a Rodzicami.
 2. Rodzice będą informowani o ewentualnych zmianach w Regulaminie oraz Cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w przedszkolu. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.
 3. Regulamin wchodzi z życie z dniem 01.09.2023r.