Klauzula RODO10 kwietnia 2021

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Przedszkole Niepubliczne EKOSKRZAT w związku z rekrutacją do przedszkola

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole Niepubliczne EkoSkrzat, ul. Rakuś 72, 30-864 Kraków (dalej: my).

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: 

– przez e-mail: przedszkole@ekoskrzat.edu.pl

– telefonicznie: 535-553-599.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci w celu przeprowadzenia rekrutacji dziecka do przedszkola.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci jest art. 6 ust 1 lit a RODO.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji do przedszkola do końca roku szkolnego wskazanego przez Państwo w formularzu zgłoszenia.

 1. Kategorie danych

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Państwa dziecka: imię i nazwisko, data urodzenia.

5 Odbiorcy danych

Nie powierzamy Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci innym podmiotom.

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci,
 2. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci,
 3. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci,
 5. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci, tj. mają Państwo prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa i dzieci, które nam Państwo dostarczyli na podstawie zgody. Mogą też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci.

W celu wykonania Państwa praw prosimy o kontakt administratorem danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacjom międzynarodowym.

 1. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Państwa dziecka w rekrutacji do przedszkola.