Nasza kadra21 września 2017

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
-przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
Janusz Korczak

Dyrektor przedszkola Katarzyna Kruczek-Galicka – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku Geografia z Przyrodą oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Umiejętność prowadzenia placówki przedszkolnej, jej organizacji oraz zarządzania jakością pracy zdobyła podczas kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej – Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, Zespołem Aspergera (ASD), uzyskując kwalifikacje do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte podczas kilkuletniej pracy zawodowej jako nauczyciel oraz wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach, kursach w zakresie edukacji najmłodszych, innowacyjnych metod pracy pedagogicznej, praw dziecka, zarządzania placówką oświatową.

Z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest osobą otwartą, pogodną i zawsze uśmiechniętą, co powoduje, że dzieci czują się bezpieczne i potrzebne. W pracy ma wiele ciekawych pomysłów, nakierowanych na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Z ogromną przyjemnością pomaga przedszkolakom odkrywać świat poprzez eksperymentowanie. Interesuje się przyrodą oraz ekologią, zarażając swoją pasją najmłodszych. W przedszkolu wdraża planową i świadomą edukację ekologiczną, dzięki czemu kształtuje najcenniejsze wartości wychowanków.

Wicedyrektor ds. pedagogicznych oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego Aneta Stanowska – nauczyciel mianowany

W Niepublicznym Przedszkolu EkoSkrzat pracuje od 2012 roku jako dyrektor ds. pedagogicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu. Ukończyła dzienne studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania w oświacie uzyskane w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Opiekun praktyk studenckich i nauczyciel ćwiczeniowy Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka warsztatów dla studentów i nauczycieli. Trener-wykładowca kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch w pracowni pedagogicznej Doroty Dziamskiej. Autorka książki „Dzieci siedzą w kole i… Zabawy doskonalące pamięć i uwagę przedszkolaków” oraz artykułów i scenariuszy zajęć dla nauczycieli. Posiada kwalifikacje instruktora tańca towarzyskiego uzyskane na Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci.

W swojej pracy dużo uwagi poświęca współpracy z rodzicami oraz kontaktom ze środowiskiem. Najważniejsze jednak dla niej są potrzeby i zainteresowania dziecka. Uważa, że dzieci należy wspierać i motywować. W swojej pracy za istotne uznaje doskonalenie zawodowe, które chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi oraz dzieli się nim z innymi nauczycielami. Do najczęściej stosowanych metod pracy pedagogicznej zalicza metodę projektów badawczych, system Edukacja przez ruch, system Carla Orffa, metodę pedagogiki zabawy oraz edukację matematyczną Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego Zuzanna Jawor – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Ignatianum. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w przedszkolu integracyjnym. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i warsztatach takich jak: animator zabaw, asystent cień dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu, terapia ręki metodą Smart Hand Model, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

W swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim elementy pedagogiki zabawy Klanza, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, dziecięcą matematykę. W pracy ceni sobie dobry kontakt z dziećmi, ich naturalną spontaniczność, otwartość w poznawaniu świata. Towarzyszenie dzieciom w codziennym wzrastaniu, sprawia jej wiele radości i satysfakcji.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Agnieszka Mroczek – nauczyciel mianowany

Ukończyła studia licencjackie o specjalności: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz studia magisterskie
o specjalności: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracowała z dziećmi od 3 do 7 roku życia. Prowadziła także grupę integracyjną. Pracowała jako nauczyciel w przedszkolu, nauczyciel wspomagający z dzieckiem z autyzmem
oraz pedagog specjalny. Prowadziła zajęcia rewalidacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym
oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi w wieku szkolnym. Nieustannie doskonali warsztat swojej pracy, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Praca z dziećmi daje jej wiele radości, a uśmiech i nawet najmniejsze postępy dziecka to dla niej największa nagroda. W swojej pracy stawia na wszechstronny rozwój dziecka adekwatny do jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Wykorzystuje różne metody m.in. pedagogikę zabawy Klanza, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, dziecięcą matematykę, bajkoterapię.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Justyna Siuda – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach Wychowanie Przedszkolne i Opieka nad dzieckiem (studia licencjackie), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia magisterskie) oraz Pedagogika społeczno-opiekuńcza (studia magisterskie). Zdobyta wiedza podczas pisania prac dyplomowych z zakresu rozwijania twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wychowania patriotycznego pomagają jej na wprowadzenie tych elementów w codziennych zajęciach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk zawodowych nie tylko w przedszkolu, ale też w innych placówkach oświatowych, takich jak żłobek, szkoła podstawowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Od kilku lat animatorka dla dzieci podczas imprez miejskich. Stale pogłębia swoją wiedzę ucząc się oraz biorąc udział w szkoleniach. W pracy kieruje się opiekuńczością oraz rozumieniem potrzeb dzieci, dbając, by czuły się bezpiecznie.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Elżbieta Pasionek – nauczyciel stażysta

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Ignatianum. Doświadczenie zawodowe zyskała dzięki licznym praktykom zawodowym w przedszkolach, szkołach podstawowych, ale również w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W dalszym ciągu doskonali swoje umiejętności poprzez kursy i odpowiednio dobraną literaturę.

Z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest osobą otwartą, energiczną z głową pełną pomysłów. Kocha przyrodę i piesze wycieczki, którymi pragnie „zarazić” swoich podopiecznych. W swojej pracy dąży do tego, aby dać dzieciom możliwość samodzielnego działania, adekwatnie do ich wieku oraz umiejętności, aby mogli  prawidłowo się rozwijać.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Karolina Zduńczyk – nauczyciel kontraktowy

Psycholog Paula Płatek – nauczyciel kontraktowy

Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów zrealizowała profil specjalizacyjny z zakresu psychologii zaburzeń zachowania oraz pomocy psychologicznej, który nakreślił jej szerokie spojrzenie na problematykę normy i patologii, a także zaburzeń zachowania, uwzględniając wymiar intrapsychiczny i interpersonalny. Ukończyła także roczny moduł specjalizacyjny z zakresu Psychologii Sportu realizowany we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest absolwentką Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogicznego dla Nauczycieli. Ponadto ukończyła kurs Hortiterapii.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako animator zabaw oraz podczas praktyk i wolontariatów, m.in. w Przedszkolu Niepublicznym Krasnal, gdzie zapoznała się ze specyfiką pracy terapeutycznej dla dziecka ze spektrum autyzmu prowadzonej przez psychologa oraz nauczyciela wspomagającego, a także uczestniczyła w zajęciach prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W 2012 roku ukończyła kurs Animacji Misyjnej prowadzony z ramienia Stowarzyszenia Inicjatywa Młodzi Misjom z siedzibą w Tarnowie.

Praca z dziećmi daje jej wiele radości, a łatwość nawiązywania z nimi kontaktu sprzyja otwartości dzieci wobec niej, co daje ogromną motywację i chęć do dalszego rozwoju w tym kierunku.

Pedagog, asystent dziecka Dariusz Wasik

Logopeda Joanna Bartnik

Pedagog specjalny Joanna Tutak – nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności: rewalidacja z terapią pedagogiczną. Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczno – Przyrodniczą w Sandomierzu na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe na kierunkach: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Logopedia. Pracuje w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń, które wykorzystuje w pracy z dzieckiem tj. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – I stopień,  „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg profesor J. Cieszyńskiej, podstawy integracji sensorycznej, praktyczny wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się, Makaton – I stopień.

Terapeuta Integracji Sensorycznej Agnieszka Klepacka-Fiejdasz – nauczyciel dyplomowany

Z wykształcenia jest oligofrenopedagogiem i terapeutą Integracji Sensorycznej (SI). Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym, dwustopniowy  certyfikowany kurs kwalifikacyjny – Terapia Integracji Sensorycznej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS), studia podyplomowe – Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS).

W zawodzie pracuje ponad 10 lat. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z dogoterapii. Obecnie pracuje jako oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej (SI) w szkole. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości, zwłaszcza gdy widzi postępy w prowadzonej terapii, dlatego stara się odpowiednio motywować swoich podopiecznych. Przygotowując zajęcia  bierze pod uwagę zainteresowania dzieci, a także ich ulubioną formę ćwiczeń. Wiele pomocy dydaktycznych wykonuje sama. Taki sposób prowadzenia zajęć zwiększa motywację i mobilizuje do dalszej pracy, a co za tym idzie przynosi lepsze efekty.

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje na kursach i konferencjach naukowych oraz czytając literaturę przedmiotu. W wolnym czasie uwielbia spędzać czas ze swoim czworonożnym stadem – dwoma psami rasy labrador i trzema kotami oraz chodzić po górach.

Nauczyciel gimnastyki Jacek Leśniak

Absolwent kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest specjalistą z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Ponadto jest instruktorem tańca i instruktorem narciarstwa zjazdowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ciągle doskonali swoje umiejętności. Z zaangażowaniem prowadzi zajęcia gimnastyczne w Przedszkolu EkoSkrzat.

Nauczyciel języka angielskiego Joanna Wilk

 

Pomoc nauczyciela Bernadeta Kubowicz

Jest absolwentką liceum ogólnokształcącego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w szkole podstawowej jako pomoc nauczyciela oraz wychowując własne dzieci. Brała udział w szkoleniu „Trudne zachowania dzieci – jak wspierać najmłodszych w radzeniu sobie z emocjami” oraz „Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w przedszkolu”.

Jest osobą energiczną i zawsze uśmiechniętą, dzięki czemu dzieci czują się przy niej bezpiecznie. Jej zainteresowania kierują się w stronę przyrody i ogrodnictwa.

 

 

Pomoc nauczyciela Karolina Woźny

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym. Bezpośrednio po studiach, przez kilka lat pracowała w branży kolejowej. Odkąd została mamą dwóch cudownych córek, na kilka lat poświęciła karierę zawodową ich dobru. Wracając do pracy, postanowiła robić to, co daje jej satysfakcję, i w czym jest doświadczona tj. opieka nad dziećmi. Praca w przedszkolu jest jej nowym wyzwaniem zawodowym i osobistym. Poprzez serdeczność i szczery uśmiech każdemu dziecku zapewnia poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Stawia sobie za cel poznanie potrzeb dzieci i wspieranie ich indywidualnego rozwoju.

Lubi ruch – spacery, rower, narty i inne aktywności, które praktykuje z rodziną. Stara się także znaleźć czas na teatr, operę czy filharmonię.

W życiu osobistym i zawodowym podąża za słowami Janusza Korczaka „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”.

Pomoc nauczyciela Urszula Gumuła