Nasza kadra21 września 2017

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
-przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
Janusz Korczak

Dyrektor przedszkola Katarzyna Kruczek-Galicka – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku Geografia z Przyrodą oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Umiejętność prowadzenia placówki przedszkolnej, jej organizacji oraz zarządzania jakością pracy zdobyła podczas kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej – Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, Zespołem Aspergera (ASD), uzyskując kwalifikacje do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte podczas kilkuletniej pracy zawodowej jako nauczyciel oraz wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach, kursach w zakresie edukacji najmłodszych, innowacyjnych metod pracy pedagogicznej, praw dziecka, zarządzania placówką oświatową.

Z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest osobą otwartą, pogodną i zawsze uśmiechniętą, co powoduje, że dzieci czują się bezpieczne i potrzebne. W pracy ma wiele ciekawych pomysłów, nakierowanych na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Z ogromną przyjemnością pomaga przedszkolakom odkrywać świat poprzez eksperymentowanie. Interesuje się przyrodą oraz ekologią, zarażając swoją pasją najmłodszych. W przedszkolu wdraża planową i świadomą edukację ekologiczną, dzięki czemu kształtuje najcenniejsze wartości wychowanków.

Wicedyrektor ds. pedagogicznych oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego Aneta Stanowska – nauczyciel mianowany

W Niepublicznym Przedszkolu EkoSkrzat pracuje od 2012 roku jako dyrektor ds. pedagogicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu. Ukończyła dzienne studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania w oświacie uzyskane w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Opiekun praktyk studenckich i nauczyciel ćwiczeniowy Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka warsztatów dla studentów i nauczycieli. Trener-wykładowca kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch w pracowni pedagogicznej Doroty Dziamskiej. Autorka książki „Dzieci siedzą w kole i… Zabawy doskonalące pamięć i uwagę przedszkolaków” oraz artykułów i scenariuszy zajęć dla nauczycieli. Posiada kwalifikacje instruktora tańca towarzyskiego uzyskane na Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci.

W swojej pracy dużo uwagi poświęca współpracy z rodzicami oraz kontaktom ze środowiskiem. Najważniejsze jednak dla niej są potrzeby i zainteresowania dziecka. Uważa, że dzieci należy wspierać i motywować. W swojej pracy za istotne uznaje doskonalenie zawodowe, które chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi oraz dzieli się nim z innymi nauczycielami. Do najczęściej stosowanych metod pracy pedagogicznej zalicza metodę projektów badawczych, system Edukacja przez ruch, system Carla Orffa, metodę pedagogiki zabawy oraz edukację matematyczną Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz  nauczyciel rytmiki Iwona Piwowarczyk – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów licencjackich specjalność Edukacja Zdrowotna i Profilaktyka Uzależnień oraz studiów podyplomowych w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie studiuje Logopedię w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi od 1 do 4 roku życia. Od kilku lat prowadzi zajęcia taneczne w Domu Kultury z dziećmi w wieku od 4 do 9 lat. Posiada dyplom trenera cheerleaders.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Ukończyła m. in. kurs animatora zabaw dziecięcych, taniec – muzyka – zabawa w edukacji dziecięcej, kurs kierownika wycieczek szkolnych, kurs kierownik wypoczynku. Metody stosowane w pracy z dziećmi to m. in. pedagogika zabawy, Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, dziecięca matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego Zuzanna Jawor – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Ignatianum. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w przedszkolu integracyjnym. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i warsztatach takich jak: animator zabaw, asystent cień dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu, terapia ręki metodą Smart Hand Model, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

W swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim elementy pedagogiki zabawy Klanza, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, dziecięcą matematykę. W pracy ceni sobie dobry kontakt z dziećmi, ich naturalną spontaniczność, otwartość w poznawaniu świata. Towarzyszenie dzieciom w codziennym wzrastaniu, sprawia jej wiele radości i satysfakcji.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Agnieszka Mroczek – nauczyciel mianowany

Ukończyła studia licencjackie o specjalności: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz studia magisterskie
o specjalności: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracowała z dziećmi od 3 do 7 roku życia. Prowadziła także grupę integracyjną. Pracowała jako nauczyciel w przedszkolu, nauczyciel wspomagający z dzieckiem z autyzmem
oraz pedagog specjalny. Prowadziła zajęcia rewalidacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym
oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi w wieku szkolnym. Nieustannie doskonali warsztat swojej pracy, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Praca z dziećmi daje jej wiele radości, a uśmiech i nawet najmniejsze postępy dziecka to dla niej największa nagroda. W swojej pracy stawia na wszechstronny rozwój dziecka adekwatny do jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Wykorzystuje różne metody m.in. pedagogikę zabawy Klanza, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, dziecięcą matematykę, bajkoterapię.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Justyna Siuda – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach Wychowanie Przedszkolne i Opieka nad dzieckiem (studia licencjackie), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia magisterskie) oraz Pedagogika społeczno-opiekuńcza (studia magisterskie). Zdobyta wiedza podczas pisania prac dyplomowych z zakresu rozwijania twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wychowania patriotycznego pomagają jej na wprowadzenie tych elementów w codziennych zajęciach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk zawodowych nie tylko w przedszkolu, ale też w innych placówkach oświatowych, takich jak żłobek, szkoła podstawowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Od kilku lat animatorka dla dzieci podczas imprez miejskich. Stale pogłębia swoją wiedzę ucząc się oraz biorąc udział w szkoleniach. W pracy kieruje się opiekuńczością oraz rozumieniem potrzeb dzieci, dbając, by czuły się bezpiecznie.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Aneta Bilik – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem przedszkolem. Pracę z najmłodszymi rozpoczęła w 2009 roku jako nauczyciel-wychowawca w jednym z krakowskich przedszkoli. Podczas zajęć wykorzystuje tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój przedszkolaków, między innymi Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, metodę pedagogiki zabawy, metodę relaksacji progresywnej Jacobsona czy też Dziecięcą Matematykę E. Gruszczyk- Kolczyńskiej. Niezwykle ważne jest dla niej rozwijanie wyobraźni i ciekawości u dzieci oraz zaskakiwanie ich każdego dnia nowymi pomysłami, a największą nagrodą za pracę jest satysfakcja mierzona radością i uśmiechami przedszkolaków.

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Beata Bochnia – nauczyciel kontraktowy

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w żłobku, a następnie w przedszkolu anglojęzycznym. Podnosi swoje kwalifikacje kontynuując studia na Akademii Ignatianum w Krakowie oraz uczestnicząc w  różnych  kursach i warsztatach m.in.: „Eksperymenty”, „W co się bawić”, „Gry i zabawy ruchowe”, „Pozytywna dyscyplina w przedszkolu” , „Oprócz kredek i ołówka-propozycje technik i ćwiczeń plastycznych”.  Jej pasją jest muzyka, którą stara się zarażać przedszkolaki poprzez wspólne muzykowanie przy akompaniamencie gitary. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody nauczania tj: metodę Carla Orffa,  pedagogikę zabawy Klanza, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Asystent dziecka, psycholog Paula Płatek – nauczyciel stażysta

Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów zrealizowała profil specjalizacyjny z zakresu psychologii zaburzeń zachowania oraz pomocy psychologicznej, który nakreślił jej szerokie spojrzenie na problematykę normy i patologii, a także zaburzeń zachowania, uwzględniając wymiar intrapsychiczny i interpersonalny. Ukończyła także roczny moduł specjalizacyjny z zakresu Psychologii Sportu realizowany we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest absolwentką Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogicznego dla Nauczycieli. Ponadto ukończyła kurs Hortiterapii.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako animator zabaw oraz podczas praktyk i wolontariatów, m.in. w Przedszkolu Niepublicznym Krasnal, gdzie zapoznała się ze specyfiką pracy terapeutycznej dla dziecka ze spektrum autyzmu prowadzonej przez psychologa oraz nauczyciela wspomagającego, a także uczestniczyła w zajęciach prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W 2012 roku ukończyła kurs Animacji Misyjnej prowadzony z ramienia Stowarzyszenia Inicjatywa Młodzi Misjom z siedzibą w Tarnowie.

Praca z dziećmi daje jej wiele radości, a łatwość nawiązywania z nimi kontaktu sprzyja otwartości dzieci wobec niej, co daje ogromną motywację i chęć do dalszego rozwoju w tym kierunku.

Asystent dziecka, Muzykoterapeuta Małgorzata Kwiecień

Ukończyła pedagogikę o specjalności animacja kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz muzykoterapię – studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Katowicach. Brała też udział w licznych warsztatach i szkoleniach związanych z muzykoterapią (m.in Nordoff Robbins Music Therapy Summer School w Londynie, Improwizacja w Muzykoterapii, Muzykoterapia neurologiczna, Relaksacja i wizualizacja w Muzykoterapii).

Przez ostatnie kilka lat zajmowała się pracą terapeutyczną – prowadziła muzykoterapię indywidualną i grupową z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju zaburzeniami (Zespół Aspergera, Autyzm, FAS, RAD, Zespół Downa, zaburzenia genetyczne, dziecięce porażenie mózgowe, zaburzenia emocji, i inne). Świetnie się odnajduję w kontakcie z dziećmi, potrafiąc znaleźć z nimi język porozumienia.

Dobrze odnajduje się w roli przewodnika, w budowaniu relacji i spędzaniu razem czasu na wspólnych aktywnościach z elementami muzykoterapii, a także rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Neurologopeda Kamila Kabaj-Miękus

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku filologia polska, specjalność: logopedia oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii (studia podyplomowe). Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu diagnoz i terapii logopedycznych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”, „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci”, „Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce terapeutycznej”.

Praca z dziećmi to jej pasja, która daje wiele radości, ale i codziennie uczy czegoś nowego. Największą satysfakcję odczuwa podczas obserwowania postępów i osiągnięć swoich podopiecznych. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty w terapii, samodzielnie wykonuje ciekawe materiały do zajęć, które są dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Pedagog specjalny Joanna Tutak – nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności: rewalidacja z terapią pedagogiczną. Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczno – Przyrodniczą w Sandomierzu na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe na kierunkach: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Logopedia. Pracuje w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń, które wykorzystuje w pracy z dzieckiem tj. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – I stopień,  „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg profesor J. Cieszyńskiej, podstawy integracji sensorycznej, praktyczny wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się, Makaton – I stopień.

Terapeuta Integracji Sensorycznej Agnieszka Klepacka-Fiejdasz – nauczyciel dyplomowany

Z wykształcenia jest oligofrenopedagogiem i terapeutą Integracji Sensorycznej (SI). Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym, dwustopniowy  certyfikowany kurs kwalifikacyjny – Terapia Integracji Sensorycznej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS), studia podyplomowe – Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS).

W zawodzie pracuje ponad 10 lat. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z dogoterapii. Obecnie pracuje jako oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej (SI) w szkole. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości, zwłaszcza gdy widzi postępy w prowadzonej terapii, dlatego stara się odpowiednio motywować swoich podopiecznych. Przygotowując zajęcia  bierze pod uwagę zainteresowania dzieci, a także ich ulubioną formę ćwiczeń. Wiele pomocy dydaktycznych wykonuje sama. Taki sposób prowadzenia zajęć zwiększa motywację i mobilizuje do dalszej pracy, a co za tym idzie przynosi lepsze efekty.

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje na kursach i konferencjach naukowych oraz czytając literaturę przedmiotu. W wolnym czasie uwielbia spędzać czas ze swoim czworonożnym stadem – dwoma psami rasy labrador i trzema kotami oraz chodzić po górach.

Nauczyciel gimnastyki Jacek Leśniak

Absolwent kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest specjalistą z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Ponadto jest instruktorem tańca i instruktorem narciarstwa zjazdowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ciągle doskonali swoje umiejętności. Z zaangażowaniem prowadzi zajęcia gimnastyczne w Przedszkolu EkoSkrzat.

Nauczyciel języka angielskiego Joanna Wilk

 

Pomoc nauczyciela Bernadeta Kubowicz

Jest absolwentką liceum ogólnokształcącego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w szkole podstawowej jako pomoc nauczyciela oraz wychowując własne dzieci. Brała udział w szkoleniu „Trudne zachowania dzieci – jak wspierać najmłodszych w radzeniu sobie z emocjami” oraz „Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w przedszkolu”.

Jest osobą energiczną i zawsze uśmiechniętą, dzięki czemu dzieci czują się przy niej bezpiecznie. Jej zainteresowania kierują się w stronę przyrody i ogrodnictwa.

 

 

Pomoc nauczyciela Karolina Woźny

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym. Bezpośrednio po studiach, przez kilka lat pracowała w branży kolejowej. Odkąd została mamą dwóch cudownych córek, na kilka lat poświęciła karierę zawodową ich dobru. Wracając do pracy, postanowiła robić to, co daje jej satysfakcję, i w czym jest doświadczona tj. opieka nad dziećmi. Praca w przedszkolu jest jej nowym wyzwaniem zawodowym i osobistym. Poprzez serdeczność i szczery uśmiech każdemu dziecku zapewnia poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Stawia sobie za cel poznanie potrzeb dzieci i wspieranie ich indywidualnego rozwoju.

Lubi ruch – spacery, rower, narty i inne aktywności, które praktykuje z rodziną. Stara się także znaleźć czas na teatr, operę czy filharmonię.

W życiu osobistym i zawodowym podąża za słowami Janusza Korczaka „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”.

Pomoc nauczyciela Urszula Gumuła