Nasza kadra21 września 2017

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
-przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
Janusz Korczak

Właściciel przedszkola Katarzyna Kruczek-Galicka

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku Geografia z Przyrodą oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Umiejętność prowadzenia placówki przedszkolnej, jej organizacji oraz zarządzania jakością pracy zdobyła podczas kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej – Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, Zespołem Aspergera (ASD), uzyskując kwalifikacje do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyte podczas kilkuletniej pracy zawodowej jako nauczyciel oraz wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach, kursach w zakresie edukacji najmłodszych, innowacyjnych metod pracy pedagogicznej, praw dziecka, zarządzania placówką oświatową.

Z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest osobą otwartą, pogodną i zawsze uśmiechniętą, co powoduje, że dzieci czują się bezpieczne i potrzebne. W pracy ma wiele ciekawych pomysłów, nakierowanych na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Z ogromną przyjemnością pomaga przedszkolakom odkrywać świat poprzez eksperymentowanie. Interesuje się przyrodą oraz ekologią, zarażając swoją pasją najmłodszych. W przedszkolu wdraża planową i świadomą edukację ekologiczną, dzięki czemu kształtuje najcenniejsze wartości wychowanków. 

Dyrektor przedszkola Aneta Stanowska

W Niepublicznym Przedszkolu EkoSkrzat pracuje od 2012 roku jako dyrektor ds. pedagogicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu. Ukończyła dzienne studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania w oświacie uzyskane w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Opiekun praktyk studenckich i nauczyciel ćwiczeniowy Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka warsztatów dla studentów i nauczycieli. Trener-wykładowca kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch w pracowni pedagogicznej Doroty Dziamskiej. Autorka książki „Dzieci siedzą w kole i… Zabawy doskonalące pamięć i uwagę przedszkolaków” oraz artykułów i scenariuszy zajęć dla nauczycieli. Posiada kwalifikacje instruktora tańca towarzyskiego uzyskane na Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci.

W swojej pracy dużo uwagi poświęca współpracy z rodzicami, najważniejsze jednak dla niej są potrzeby i zainteresowania dziecka. Uważa, że dzieci należy wspierać i motywować. W swojej pracy za istotne uznaje doskonalenie zawodowe, które chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi oraz dzieli się nim z innymi nauczycielami. Do najczęściej stosowanych metod pracy pedagogicznej zalicza metodę projektów badawczych, system Edukacja przez ruch, system Carla Orffa, metodę pedagogiki zabawy oraz edukację matematyczną Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Wicedyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego Agnieszka Mroczek

Ukończyła studia licencjackie o specjalności: Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz studia magisterskie o specjalności: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w oświacie. Pracowała z dziećmi od 3 do 7 roku życia. Prowadziła także grupę integracyjną. Pracowała jako nauczyciel w przedszkolu, nauczyciel wspomagający z dzieckiem z autyzmem oraz pedagog specjalny. Prowadziła zajęcia rewalidacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi w wieku szkolnym. Nieustannie doskonali warsztat swojej pracy, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Praca z dziećmi daje jej wiele radości, a uśmiech i nawet najmniejsze postępy dziecka to dla niej największa nagroda. W swojej pracy stawia na wszechstronny rozwój dziecka adekwatny do jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Wykorzystuje różne metody m.in. pedagogikę zabawy Klanza, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, dziecięcą matematykę, bajkoterapię.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Agnieszka Ratoń

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika oraz liczne kursy i szkolenia, w tym: Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju; Diagnoza i Terapia Ręki u dzieci; Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; Praktyczne zastosowanie metody Marii Montessori w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w pedagogice przedszkolnej.

Od 2013 roku ma szczęście nieprzerwanie pracować w zawodzie nauczyciela. W okresie studiów pracowała w Klubie Malucha. Następnie pracowała w przedszkolu jako nauczyciel wspomagający dzieci ze spektrum autyzmu, kontynuując to doświadczenie podczas prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przez kilka lat pracowała w przedszkolu prowadzonym metodą Marii Montessorii. To w tym czasie zrodziła się w niej fascynacja pedagogikami alternatywnymi.

W pracy najważniejsza jest dla niej relacja i współpraca – z dzieckiem, rodzicem i wszystkimi pracownikami przedszkola. Wierzy, że jest to niezbędny warunek rozwoju. Kocha swoją pracę za to, że wymaga kreatywności, ciągłego doskonalenia się i dostosowywania do potrzeb i możliwości konkretnej grupy przedszkolnej. Prywatnie ceni sobie czas spędzony z rodziną. Najlepiej odpoczywa z książką w ręce i muzyką w tle.
 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Iwona Piwowarczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Karina Olszowy

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Aneta Bilik

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku: pedagogika społeczno-opiekuńcza
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku:
pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Swoje doświadczenie zdobywała pracując od 2009 roku na stanowisku nauczyciela
wychowania przedszkolnego w dwóch krakowskich przedszkolach. Ukończyła różnorodne
kursy i szkolenia, między innymi z zakresu autyzmu, radzenia sobie z trudnymi
zachowaniami, Pozytywnej Dyscypliny czy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne. Systematycznie rozwija swoje kompetencje poprzez udział w różnorodnych szkoleniach, kursach i webinarach oraz ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Do każdego dziecka ma indywidualne podejście, stara się odkrywać jego potencjał, uzdolnienia i predyspozycje.
Praca z dziećmi jest dla niej pasją i wyzwaniem oraz przynosi wiele radości i satysfakcji
każdego dnia.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Maria Starczak

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli na kierunku pedagogika wczesnoszkolna specjalna. Od 2013 roku nieprzerwanie pracuje w zawodzie nauczyciela. Jest osobą o niespożytej energii życiowej, dla której praca z dziećmi jest źródłem radości i spełnienia. Problemy i trudności, które napotyka na swojej drodze stara się traktować jako mądrego doradcę. W pracy z dziećmi stawia na poczucie humoru, które w bardzo wielu przypadkach, pozwala w płynny sposób rozładować napięcie oraz stworzyć pełną ciepła i serdeczności atmosferę.
Wykorzystuje swoje umiejętności taneczne, wokalne i aktorskie do tego, by w ciekawy sposób umilić czas dzieciom przebywającym pod jej opieką, w myśl zasady: „żeby zapalić innych, samemu trzeba płonąć”. Swoim entuzjazmem do muzyki oraz wszelkich form ekspresji zaraża swoich podopiecznych.
Uważa, że najlepszą inspiracją oraz nauczycielami są jej podopieczni, dlatego bacznie ich obserwuje, by wykorzystać drzemiący w nich potencjał.
 

Psycholog, asystent dziecka Paula Płatek

Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów zrealizowała profil specjalizacyjny z zakresu psychologii zaburzeń zachowania oraz pomocy psychologicznej, który nakreślił jej szerokie spojrzenie na problematykę normy i patologii, a także zaburzeń zachowania, uwzględniając wymiar intrapsychiczny i interpersonalny. Ukończyła także roczny moduł specjalizacyjny z zakresu Psychologii Sportu realizowany we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest absolwentką Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogicznego dla Nauczycieli. Ponadto ukończyła kurs Hortiterapii.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako animator zabaw oraz podczas praktyk i wolontariatów, m.in. w Przedszkolu Niepublicznym Krasnal, gdzie zapoznała się ze specyfiką pracy terapeutycznej dla dziecka ze spektrum autyzmu prowadzonej przez psychologa oraz nauczyciela wspomagającego, a także uczestniczyła w zajęciach prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W 2012 roku ukończyła kurs Animacji Misyjnej prowadzony z ramienia Stowarzyszenia Inicjatywa Młodzi Misjom z siedzibą w Tarnowie.

Praca z dziećmi daje jej wiele radości, a łatwość nawiązywania z nimi kontaktu sprzyja otwartości dzieci wobec niej, co daje ogromną motywację i chęć do dalszego rozwoju w tym kierunku.

Logopeda Aleksandra Chowaniec-Nowak

Neurologopeda, logopeda ogólny, filolog polski. Współtworzy Ośrodek Terapeutyczno-Rozwojowy LOGOMOTYWA w Krakowie. Od 2009 r. pracuje z dziećmi i młodzieżą z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, dysleksją, z wadami wymowy, spektrum autyzmu, chorobami rzadkimi i dwujęzycznymi. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój zdrowych dzieci oraz wczesną naukę czytania metoda sylabową. 
W 2017 r.  Przeprowadziła badania językowe uczniów dwujęzycznych  polskiej sekcji w Brussels European School I (Uccle) w Brukseli dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Od 2020 r. uczestniczy w projekcie „Latająca Poradnia”, podczas którego udziela konsultacji neurologopedycznych online dla dzieci i ich rodziców mieszkających na stałe poza Polską, m. in. w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Finlandii. 
 

Pedagog specjalny Wioleta Rozkocha

Pedagog specjalny, rewalidant Joanna Tutak

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności: rewalidacja z terapią pedagogiczną. Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczno – Przyrodniczą w Sandomierzu na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe na kierunkach: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Logopedia. Pracuje w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń, które wykorzystuje w pracy z dzieckiem tj. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – I stopień,  „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg profesor J. Cieszyńskiej, podstawy integracji sensorycznej, praktyczny wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się, Makaton – I stopień.

Terapeuta Integracji Sensorycznej Agnieszka Klepacka-Fiejdasz

Z wykształcenia jest oligofrenopedagogiem i terapeutą Integracji Sensorycznej (SI). Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej, specjalność oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym, dwustopniowy  certyfikowany kurs kwalifikacyjny – Terapia Integracji Sensorycznej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS), studia podyplomowe – Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS).

W zawodzie pracuje ponad 10 lat. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z dogoterapii. Obecnie pracuje jako oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej (SI) w szkole. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Praca z dziećmi przynosi jej wiele radości, zwłaszcza gdy widzi postępy w prowadzonej terapii, dlatego stara się odpowiednio motywować swoich podopiecznych. Przygotowując zajęcia  bierze pod uwagę zainteresowania dzieci, a także ich ulubioną formę ćwiczeń. Wiele pomocy dydaktycznych wykonuje sama. Taki sposób prowadzenia zajęć zwiększa motywację i mobilizuje do dalszej pracy, a co za tym idzie przynosi lepsze efekty.

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje na kursach i konferencjach naukowych oraz czytając literaturę przedmiotu. W wolnym czasie uwielbia spędzać czas ze swoim czworonożnym stadem – dwoma psami rasy labrador i trzema kotami oraz chodzić po górach.

Nauczyciel gimnastyki Jacek Leśniak

Absolwent kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jest specjalistą z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Ponadto jest instruktorem tańca i instruktorem narciarstwa zjazdowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Ciągle doskonali swoje umiejętności. Z zaangażowaniem prowadzi zajęcia gimnastyczne w Przedszkolu EkoSkrzat.

Nauczyciel języka angielskiego 

 

Pomoc nauczyciela Bernadeta Kubowicz

Jest absolwentką liceum ogólnokształcącego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w szkole podstawowej jako pomoc nauczyciela oraz wychowując własne dzieci. Brała udział w szkoleniu „Trudne zachowania dzieci – jak wspierać najmłodszych w radzeniu sobie z emocjami” oraz „Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w przedszkolu”.

Jest osobą energiczną i zawsze uśmiechniętą, dzięki czemu dzieci czują się przy niej bezpiecznie. Jej zainteresowania kierują się w stronę przyrody i ogrodnictwa.

 

 

Pomoc nauczyciela Wiktoria Kubowicz